ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมินและวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 41
แบบรายงานการประเมินตนเองSSR Word Document ขนาดไฟล์ 775.5 KB 43
ประเมินพิจารนาขั้นตามตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 246.6 KB 87
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.38 KB 130
ตัวอย่างการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 136
แบบฟร์อมการเขียนโครงการแบบละเอียด Word Document ขนาดไฟล์ 153 KB 103
แบบคำขอยืมเงินไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.34 KB 155
แบบขออนุญาตใช้รถโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 1140
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่องานประกันคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.4 KB 140
แบบสรุปโครงการล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 98
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ล่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 84
ตัวอย่งบันทึกข้อความขอยืมเงินโครงการพัฒนาข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 109
แบบรายงานการอบรม TEPE Online 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 18.86 KB 304
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 151.5 KB 108
ฟอร์มกรอกรายชื่อบุคคลากร นักเรียนไปราชการนอกเขต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.91 KB 105
รายงานการการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.98 MB 106
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 22.6 KB 274
แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 139
บันทึกข้อความขอใช้งบประมานโครงการแบบล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 30.91 KB 203
ฟอร์มรายงานผลการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 151
ฟอร์มรายงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 120
ฟอร์มบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 134
ฟอร์มบันทึกข้อความขอไปราชการโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 169
ประเมินโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 21.49 KB 2226
การวัดผลโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 134 KB 2452
การวัดและประเมินผลโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 73.31 KB 12237
การวัด Word Document ขนาดไฟล์ 140.5 KB 998
เกณฑ์การวัดทักษะกระบวนการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 1950
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หลักการ 5 โมดูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 994.62 KB 106