ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.38 KB 23
ตัวอย่างการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 38
แบบฟร์อมการเขียนโครงการแบบละเอียด Word Document ขนาดไฟล์ 153 KB 32
แบบคำขอยืมเงินไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.34 KB 22
แบบขออนุญาตใช้รถโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 364
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่องานประกันคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.4 KB 28
แบบสรุปโครงการล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 36
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ล่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 15
ตัวอย่งบันทึกข้อความขอยืมเงินโครงการพัฒนาข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 34
แบบรายงานการอบรม TEPE Online 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 18.86 KB 177
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 151.5 KB 37
ฟอร์มกรอกรายชื่อบุคคลากร นักเรียนไปราชการนอกเขต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.91 KB 38
รายงานการการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.98 MB 31
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 22.6 KB 157
แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 70
บันทึกข้อความขอใช้งบประมานโครงการแบบล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 30.91 KB 111
ฟอร์มรายงานผลการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 77
ฟอร์มรายงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 51
ฟอร์มบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 62
ฟอร์มบันทึกข้อความขอไปราชการโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 67
ประเมินโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 21.49 KB 1885
การวัดผลโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 134 KB 2050
การวัดและประเมินผลโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 73.31 KB 7645
การวัด Word Document ขนาดไฟล์ 140.5 KB 589
เกณฑ์การวัดทักษะกระบวนการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 1660
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หลักการ 5 โมดูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 994.62 KB 36