O6 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.38 KB
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.89 KB
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.92 KB