O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.09 KB
ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.06 KB