ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมชาย น้ำจันทร์เจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ