ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
   โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำตำบลบางอ้อ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

  ที่ได้รับโอนมาจากโรงเรียนเอกชนเดิมคือ “โรงเรียนนายกวัฒนากรวัดเลขธรรมกิตติ์” 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2535

  มีผู้บริหารโรงเรียน ตามลำดับดังนี้

   1. นายสำเนียง พาแพง     รักษาการครูใหญ่
     1 กุมภาพันธ์ 2535 – 30 กันยายน 2535

   2. นายเฉลิมชัย ทองหล่อ    ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่
     15 กรกฏาคม 2536 – 15 กันยายน 2542

   3. นางสาวละออ หอมทวี    อาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการโรงเรียน
     16 กันยายน 2542 – 16 มิถุนายน 2548

   4. นายบุญชิต รอดแก้ว     ผู้อำนวยการโรงเรียน
     16 มิถุนายน 2548 – 10 พฤศจิกายน 2551

   5. นายนิวัฒน์ พัฒนไพบูลย์    ผู้อำนวยการโรงเรียน
     10 พฤศจิกายน 2551 - 2556

   6. นางสาวนิติพร เนติ      ผู้อำนวยการโรงเรียน
     13 กุมภาพันธ์ 2556 - 11 พฤศจิกายน 2558

   7. นายธีรสิทธิ สวัสดิ์      ผู้อำนวยการโรงเรียน
     13 พฤศจิกายน 2558 - 2559

   8. นางสาวสุภาภรณ์ เพาะบุญ   ผู้อำนวยการโรงเรียน
     19 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน

  ปัจจุบัน โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม ตั้งอยู่บริเวณวัดเลขธรรมกิตติ์ 
ถนนรังสิต – นครนายก หมู่ที่ 14 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
  
  มีเนื้อที่ 41 ไร่ เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ไป – กลับ

  เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
ปีการศึกษา 2563 มีข้าราชการครู 14 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน
ครูธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน