ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

ประจำตำบลบางอ้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

ที่ได้รับโอนมาจากโรงเรียนเอกชนเดิมคือ  โรงเรียนนายกวัฒนากร

วัดเลขธรรมกิตติ์  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2535  มีผู้บริหารโรงเรียน

ตามลำดับดังนี้

  1. นายสำเนียง  พาแพง  รักษาการครูใหญ่

        1 กุมภาพันธ์ 2535 – 30 กันยายน  2535

  2. นายเฉลิมชัย  ทองหล่อ  ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่

        1 ตุลาคม 2535 – 16  กันยายน 2542

3. นางสาวละออ  หอมทวี  อาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการ

      16 กันยายน 2542 – 18 มิถุนายน 2548

4. นายบุญชิต  รอดแก้ว  ผู้อำนวยการ 

       19 มิถุนายน  2548 – 7 กุมภาพันธ์ 2550

5. นายนิวัฒน์  พัฒนไพบูลย์  ผู้อำนวยการ  10 พฤศจิกายน 2551 - ปัจจุบัน

ปัจจุบัน  โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม  ตั้งอยู่บริเวณ

วัดเลขธรรมกิตติ์ ถนนรังสิต – นครนายก  หมู่ที่ 14  ตำบลบางอ้อ 

อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก  มีเนื้อที่ 48 ไร่ 41 ตารางวา  เป็นโรงเรียน

แบบสหศึกษา ไป – กลับ  เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

และตอนปลาย  ปีการศึกษา 2554    มีข้าราชการครู 19 คน   ครูอัตราจ้าง

1 คน  ครูธุรการ  1 คน  พี่เลี้ยงเด็กพิการ  1  คน  ลูกจ้างประจำ  3  คน