ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวิฑิต วงศ์ศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสิตา บัวขาว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายศรัณย์ภัทร จอโหล่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกรรณิการ์ พันธุ์ศิริ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1