ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสิตา บัวขาว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ