ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ