ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์/ปรัชญา/คำขวัญ
สัญลักษณ์โรงเรียน/ปรัชญาปรัชญา

  ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต

    “ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก”

คำขวัญโรงเรียน

เรียนดี  

กีฬาเด่น

เน้นคุณธรรม

นำพื้นฐานอาชีพ