ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจีรวัฒน์ แก้วฝ่าย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายรัตนศักดิ์ เผ่าพงศ์กาญจน์
ครู คศ.1

นายนราพงษ์ มาสแสง
ครู คศ.1