ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพัชรา พุกพันธ์จันทร์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปิยดา หมื่นสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย