ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม มุ่งจัดการศึกษาเพื่อเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ พัฒนาครูสู่มืออาชีพ บริหารจัดการโดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

พันธกิจ

      - พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       และมาตรฐานการศึกษาตอบสนองต่อความต้องการของ

       ผู้เรียนและท้องถิ่น

    - พัฒนาบุคคลให้มีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและ

       เพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

    - ปรับปรุงระบบบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพพัฒนา

      สู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

    -  สนับสนุนให้ชุมชน  ท้องถิ่น  เอกชน  หน่วยงานหรือองค์กร

      อื่น ๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

    - พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  ให้ร่มรื่น  สะอาด

      เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

    -  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน