ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมชัย ทองหล่อ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 กรกฎาคม2536-15กันยายน2542
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวละออ หอมทวี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16กันยายน2542-16มิถุนายน2548
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชิต รอดแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16มิถุนายน2548-10พฤศจิกายน2551
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัฒน์ พัฒนไพบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10พฤศจิกายน2551-2556
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิติพร เนติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2556- 11 พฤศจิกายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรสิทธิ สวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2558-2559
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาภรณ์ เพาะบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน