ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวบัวสวรรค์ ทองทิว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประเทือง วงศ์ศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1