ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวบัวสวรรค์ ทองทิว
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประเทือง วงศ์ศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ