ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง ดาวดวงสุก
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูกิตติวราธร
ตำแหน่ง : เจ้าคณะตำบลบางอ้อ
ตัวแทนจาก : พระสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางธัญทิพย์ เทศศิริ
ตำแหน่ง : ผู้แทศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ อิ่มพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย. สดศรี
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณ อู่ทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรุณา สำเนียงดี
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายยม. ครองทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาภรณ์ เพาะบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ