เป้าประสงค์
เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

- นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บุคลากรร้อยละ 90 มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีขีดความสามารถทาง

   เทคโนโลยี

ผู้บริหาร บริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล

ชุมชนร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการ

ชุมชน  ท้องถิ่น  เอกชน  หน่วยงานอื่นร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการใช้แหล่งเรียนรู้

- อาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้  ห้องปฏิบัติการ  สภาพแวดล้อมทุกที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน