ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินงบประมาณ ปี2564 Word Document ขนาดไฟล์ 36.96 KB 371
แบบฟอร์มการสรุปผลการดำเนินโครงการ ปี2564 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 524
แบบประเมินและวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 339
แบบรายงานการประเมินตนเองSSR Word Document ขนาดไฟล์ 775.5 KB 638
ประเมินพิจารนาขั้นตามตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 246.6 KB 465
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.38 KB 476
ตัวอย่างการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 519
แบบฟร์อมการเขียนโครงการแบบละเอียด Word Document ขนาดไฟล์ 153 KB 453
แบบคำขอยืมเงินไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.34 KB 742
แบบขออนุญาตใช้รถโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 524
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่องานประกันคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.4 KB 583
แบบสรุปโครงการล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 399
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ล่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 553
ตัวอย่งบันทึกข้อความขอยืมเงินโครงการพัฒนาข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 460
แบบรายงานการอบรม TEPE Online 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 18.86 KB 701
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 151.5 KB 455
ฟอร์มกรอกรายชื่อบุคคลากร นักเรียนไปราชการนอกเขต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.91 KB 719
รายงานการการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.98 MB 435
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 22.6 KB 639
แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 390
ฟอร์มรายงานผลการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 401
ฟอร์มรายงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 565
ฟอร์มบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 343
ฟอร์มบันทึกข้อความขอไปราชการโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 647
ประเมินโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 21.49 KB 519
การวัดผลโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 134 KB 662
การวัดและประเมินผลโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 73.31 KB 456
การวัด Word Document ขนาดไฟล์ 140.5 KB 392
เกณฑ์การวัดทักษะกระบวนการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 693
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หลักการ 5 โมดูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 994.62 KB 389