ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครูไม่มีวิทยะฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 37.41 KB 11
ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 38.23 KB 10
ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.61 KB 4
แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN ปี2564 Word Document ขนาดไฟล์ 109.4 KB 38064
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินงบประมาณ ปี2564 Word Document ขนาดไฟล์ 36.96 KB 48113
แบบฟอร์มการสรุปผลการดำเนินโครงการ ปี2564 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 48261
แบบประเมินและวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 48074
แบบรายงานการประเมินตนเองSSR Word Document ขนาดไฟล์ 775.5 KB 48783
ประเมินพิจารนาขั้นตามตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 246.6 KB 48199
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.38 KB 48213
ตัวอย่างการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 48392
แบบฟร์อมการเขียนโครงการแบบละเอียด Word Document ขนาดไฟล์ 153 KB 48187
แบบคำขอยืมเงินไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.34 KB 48478
แบบขออนุญาตใช้รถโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 48263
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่องานประกันคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.4 KB 48321
แบบสรุปโครงการล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 48133
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ล่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 48287
ตัวอย่งบันทึกข้อความขอยืมเงินโครงการพัฒนาข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 48204
แบบรายงานการอบรม TEPE Online 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 18.86 KB 48436
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 151.5 KB 48187
ฟอร์มกรอกรายชื่อบุคคลากร นักเรียนไปราชการนอกเขต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.91 KB 48454
รายงานการการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.98 MB 48172
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 22.6 KB 48376
แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 48129
ฟอร์มรายงานผลการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 48137
ฟอร์มรายงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 48299
ฟอร์มบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 48082
ฟอร์มบันทึกข้อความขอไปราชการโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 48383
ประเมินโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 21.49 KB 48256
การวัดผลโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 134 KB 48506
การวัดและประเมินผลโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 73.31 KB 49351
การวัด Word Document ขนาดไฟล์ 140.5 KB 51998
เกณฑ์การวัดทักษะกระบวนการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 48435
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หลักการ 5 โมดูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 994.62 KB 48125