ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA3) Word Document ขนาดไฟล์ 21.85 KB 9
แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการ ปี64 Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 99
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 3.28 MB 103
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 3.28 MB 98
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตำแหน่ง ครู(ยังไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 100
ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครูไม่มีวิทยะฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 37.41 KB 112
ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 38.23 KB 111
ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.61 KB 107
แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN ปี2564 Word Document ขนาดไฟล์ 109.4 KB 38163
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินงบประมาณ ปี2564 Word Document ขนาดไฟล์ 36.96 KB 48213
แบบฟอร์มการสรุปผลการดำเนินโครงการ ปี2564 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 48361
แบบประเมินและวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 48171
แบบรายงานการประเมินตนเองSSR Word Document ขนาดไฟล์ 775.5 KB 48882
ประเมินพิจารนาขั้นตามตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 246.6 KB 48298
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.38 KB 48312
ตัวอย่างการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 48489
แบบฟร์อมการเขียนโครงการแบบละเอียด Word Document ขนาดไฟล์ 153 KB 48286
แบบคำขอยืมเงินไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.34 KB 48576
แบบขออนุญาตใช้รถโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 48360
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่องานประกันคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.4 KB 48418
แบบสรุปโครงการล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 48232
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ล่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 48387
ตัวอย่งบันทึกข้อความขอยืมเงินโครงการพัฒนาข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 48301
แบบรายงานการอบรม TEPE Online 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 18.86 KB 48535
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 151.5 KB 48286
ฟอร์มกรอกรายชื่อบุคคลากร นักเรียนไปราชการนอกเขต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.91 KB 48555
รายงานการการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.98 MB 48274
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 22.6 KB 48475
แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 48226
ฟอร์มรายงานผลการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 48234
ฟอร์มรายงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 48397
ฟอร์มบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 48179
ฟอร์มบันทึกข้อความขอไปราชการโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 48482
ประเมินโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 21.49 KB 48354
การวัดผลโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 134 KB 48603
การวัดและประเมินผลโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 73.31 KB 49457
การวัด Word Document ขนาดไฟล์ 140.5 KB 52095
เกณฑ์การวัดทักษะกระบวนการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 48532
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หลักการ 5 โมดูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 994.62 KB 48225