ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัคร ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน (อ่าน 116) 16 พ.ย. 64
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 114) 16 พ.ย. 64
กำหนดการปิด - เปิด ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่2 (อ่าน 109) 16 พ.ย. 64
แผนเผชิญเหตุ กรณีพบผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 867) 23 มิ.ย. 64
ประกาศ การเปิดภาคเรียน และการจัดการสอนแบบ online ครั้งที่ 2 (อ่าน 206) 23 มิ.ย. 64
ประกาศ การเปิดภาคเรียน และการจัดการสอนแบบ online (อ่าน 148) 10 มิ.ย. 64
การชี้แจงการเปิดเรียนและการจัดการเรียนสอน online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 (อ่าน 168) 07 มิ.ย. 64
ประกาศเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์) (อ่าน 171) 07 มิ.ย. 64
ประกาศแนวทางการปฏิบัติสำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 98) 07 มิ.ย. 64
ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนและเลื่อนวันมอบตัวนักเรียนชั้นม.1และม.4 (อ่าน 103) 07 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 267) 12 มี.ค. 64
แจ้งประกาศของโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม (อ่าน 270) 17 ก.พ. 64
ขอแจ้งเลื่อนจัดงานคืนสู่เหย้า ชาวเหลือง-ม่วง รำลึก ครั้งที่ 20 (อ่าน 256) 17 ก.พ. 64